Wöchentliche Preise für jede Saison:

Low-season £325

Mid-season £355

High-season £430

Peak-season £650GBP

Moneycorp Foreign Exchange